//////
Biznes

Na prace sejmowe, od dnia przedłożenia projektu przez rząd do dnia przekazania uchwalonej ustawy budżetowej Prezydentowi RP, przewidzia­no 4 miesiące i w przypadku tego terminu przepisy są znacznie ostrzejsze — niedotrzymanie przez Sejm czteromiesięcznego terminu daje Prezydentowi RP prawo rozwiązania (skrócenia kadencji) Sejmu. Decyzję o rozwiązaniu Sejmu Prezydent może podjąć w ciągu 14 dni następujących po terminie przedłożenia uchwalonej ustawy budżetowej. Zwrócić warto uwagę na fakt, że uprawnienie Prezydenta do rozwiązania Sejmu nie wygasa mimo ewen­tualnego uchwalenia ustawy budżetowej —jeśli termin przekazania ustawy budżetowej nie został dotrzymany, Prezydent ma pełne 2 tygodnie na pod­jęcie decyzji o rozwiązaniu Sejmu nawet w tym przypadku, gdy ustawa bu­dżetowa zostanie mu już przedłożona do podpisu.

Leave a comment

Name: (Required)

E-mail: (Required)

Website:

Comment: