//////
Biznes

Z pojmowania budżetu jako planu finansowania konkretnych przedsię­wzięć, mających przynieść z góry określone efekty, wyrasta koncepcja bud­żetu zadaniowego. Istota budżetu zadaniowego sprowadza się do tego, że: po pierwsze — budżet jest traktowany jako plan sfinansowania do­kładnie określonego zestawu zadań publicznych,po drugie — każdemu z zadań finansowanych środkami ujętymi w budżecie przypisana jest nie tylko kwota środków, które mogą być wydatkowane na realizację danego zadania, ale i wskaźniki wykonania zadań, których osiągnięcie jest celem, któremu ma służyć dokonywanie wydatków publicznych i który powinien być osiągnięty w danym roku budżetowym,po trzecie — rozliczenie organu wykonawczego z wykonania bu­dżetu polega na jednoczesnym sprawdzeniu przestrzegania limitów wydatków i stopnia wykonania założonych zadań, a nieosiągnięcie wyznaczonych celów mimo wykorzystania pełnego limitu wydatków traktowane jest w istocie rzeczy tak samo, jak przekroczenie limitu wydatków.

Leave a comment

Name: (Required)

E-mail: (Required)

Website:

Comment: