//////
Biznes

Podobnie „łagodniejsze” dla gospodarki są podatki liniowe (charakteryzujące się stałą relacją wysokości podatku do podstawy wymiaru) niż podatki progresywne, w których większej podstawie opodatkowania odpowiada wyższa stopa opodatkowania. Wreszcie, za bardzo silnie osłabiające w gospodarce tendencje wzrosto­we uważa się wszelkie formy opodatkowania pracy. Przy takich przesłankach makroekonomicznych kształtowanie struktury podatkowej jest najczęściej kompromisem między ekonomiczną racjonalnością a społecznymi oczekiwa­niami, sprowadzającymi się zwykle do postulatu przeniesienia zasadniczego ciężaru opodatkowania na osoby i podmioty o najwyższych dochodach i maksymalnej redukcji obciążeń podatkowych „szarych obywateli”. W państwie zdecentralizowanym rozwiązać trzeba jeszcze problem po­działu dochodów publicznych między centralne instytucje państwa i samo­rząd terytorialny.

Leave a comment

Name: (Required)

E-mail: (Required)

Website:

Comment: