//////
Biznes

Ideałem byłby podział źródeł dochodów publicznych, dzięki któremu dochody przyznane samorządowi terytorialnemu wystarcza­łyby do sfinansowania zadań publicznych, które samorządowi zostały przy­pisane. Konstrukcja takiego podziału byłaby dość prosta, gdybyśmy wyma­gali tylko zgodności łącznej kwot dochodów samorządowych i łącznej kwoty wydatków niezbędnych do wykonania zadań samorządowych. Taka równowaga jest jednak niewystarczająca, gdyż nie gwarantuje tego, iż każ­da jednostka samorządu terytorialnego otrzyma takie dochody, by była zdol­na do wykonywania swych zadań. Znalezienie schematu podziału dochodów publicznych, który spełniałby te warunki, jest jednak niemożliwe — zbyt duże są różnice w potencjale do­chodowym poszczególnych jednostek, a także różnice w obiektywnie uza­sadnionych kosztach wykonywania zadań samorządowych.

 

Leave a comment

Name: (Required)

E-mail: (Required)

Website:

Comment: