//////
Biznes

Główny problem przy planowaniu wydatków inwe­stycyjnych polega na tym, iż z jednej strony wydatki inwestycyjne służą odtwarzaniu i rozbudowywaniu infrastruktury technicznej i społecznej, nie­zbędnej do tego, by lepiej wykonywać zadania publiczne, z drugiej zaś — wydatki majątkowe zmniejszają rozmiary środków, które muszą być prze­znaczone na bieżące wykonywanie zadań publicznych. Ponadto, efektem inwestycji jest często wzrost bieżących wydatków w kolejnych latach — nowa infrastruktura poprawia warunki życia obywateli, lecz jednocześnie powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na jej utrzyma­nie. Konieczne jest więc znalezienie pewnego punktu równowagi — zbyt duże wydatki na inwestycje mogą spowodować niewywiązywanie się orga­nów władzy publicznej z nałożonych na nie zadań oraz niemożliwość do­stosowania się do zmieniających się potrzeb obywateli, a wydatki zbyt małe nie dają władzom publicznym możliwości poprawienia jakości świadczonych usług, a poza tym prowadzą do dekapitalizacji majątku pu­blicznego.

Leave a comment

Name: (Required)

E-mail: (Required)

Website:

Comment: